Logo Studio Kalkhuis

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1. Definities:

a. Studio Kalkhuis verkoopstyling te Zwaag: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Kophandel onder nummer 80962904 gevestigd te Zwaag, Gerrit Langedijkstraat 16, 1689XT Zwaag.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Studio Kalkhuis een overeenkomst sluit;

c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Studio Kalkhuis.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Studio Kalkhuis. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Studio Kalkhuis en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

Studio Kalkhuis draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 Levertijd

3.1. De door Studio Kalkhuis opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Studio Kalkhuis een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 Verkregen informatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief btw.

5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Studio Kalkhuis te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Studio Kalkhuis op de factuur aan te geven wijze.

6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

6.3 Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van Studio Kalkhuis op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Studio Kalkhuis.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Studio Kalkhuis kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Studio Kalkhuis is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Studio Kalkhuis geleverde dienst(en).

7.2. Studio Kalkhuis is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Studio Kalkhuis biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.

7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio Kalkhuis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Studio Kalkhuis worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Studio Kalkhuis niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Studio Kalkhuis zijn verstrekt, heeft Studio Kalkhuis het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

7.4. Studio Kalkhuis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Studio Kalkhuis is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Studio Kalkhuis kenbaar behoorde te zijn.

7.5. Studio Kalkhuis is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6. Indien Studio Kalkhuis desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7.7. Alle aanspraken jegens Studio Kalkhuis die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Studio Kalkhuis zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 8 Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Studio Kalkhuis ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Studio Kalkhuis geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 10 Diversen

10.1. Studio Kalkhuis is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Studio Kalkhuis gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

10.3. Studio Kalkhuis is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift tot mededeling verplicht.

10.4. Studio Kalkhuis heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat Studio Kalkhuis de opdracht heeft uitgevoerd.

10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Studio Kalkhuis is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 11 Overige bepalingen

11.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Studio Kalkhuis voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.

11.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door Studio Kalkhuis gebruikt kunnen worden.

11.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.